Srednja šola

Snov za srednjo šolo je razdeljena na 28 poglavij in obsega kar 3099 rešenih nalog na 2647 straneh. Naloge so primerne tako za gimnazije kot srednje strokovno izobraževanje in so različnih težavnostnih stopenj, primerne za vse nivoje znanja in zahtevnosti.

Zate imam tudi 34 rešenih pol za poklicno maturo in 23 rešenih pol za splošno maturo – osnovni in višji nivo (od leta 2008 do 2019). Najdeš jih TUKAJ >>

3099 rešenih nalog
2647 strani
rešene maturitetne pole

Rešene naloge so prilagojene učnemu načrtu. Poudarek je na tistih, ki se najpogosteje pojavljajo za domačo nalogo, na testih in na preverjanjih (izbrane so bile na podlagi 20 let izkušenj pri delu v učni pomoči).  Seveda so rešene tudi težje naloge, ne samo enostavni zgledi. 

Pri nekaterih nalogah je napisan postopek reševanja do zadnje podrobnosti, spet pri drugih so zapisani samo vsi koraki reševanja (brez neskončnih razlag). Knjige so sestavljene tako, da te spodbujajo k razmišljanju in analiziranju.

K vsaki knjigi spada še delovni zvezek, v katerem so enake naloge kot v knjigi, le da niso rešene (prepisano je navodilo in dodan prostor za reševanje). Nalogo rešiš v delovni zvezek, v knjigi pa samo pogledaš rešitev.

Knjige lahko naročiš posamezno ali v kompletu. 

POZOR! Kompleti so prilagojeni gimnazijskemu programu. Če obiskuješ srednjo strokovno šolo in želiš naročiti komplet za določen letnik, me kontaktiraj na mail urska@znamza5.si in ga lahko sestaviva iz različnih knjig. 

Naroči knjige

K vsaki knjigi spada še delovni zvezek, v katerem so enake naloge kot v knjigi, le da niso rešene (prepisano je navodilo in dodan prostor za reševanje). Nalogo rešiš v delovni zvezek, v knjigi pa samo pogledaš rešitev. Tako se lahko resnično osredotočiš na reševanje nalog.

Skoči na 1. LETNIK , 2. LETNIK, 3. LETNIK, 4. LETNIK

1. letnik

Rešene matematične naloge za 1. letnik - 1. del

Naravna in cela števila

Deljivost

Izjave in množice

24.90 €

Rešene matematične naloge za 1. letnik - 2. del

Statistika

Racionalna števila

24.90 €

Rešene matematične naloge za 1. letnik - 3. del

Realna števila

24.90 €

Rešene matematične naloge za 1. letnik - 4. del

Linearna funkcija

24.90 €

Rešene matematične naloge za 1. letnik - komplet

vsebuje vse štiri knjige za 1. letnik

56.90 €

2. letnik

Rešene matematične naloge za 2. letnik - 1. del

Geometrija v ravnini

24.90 €

Rešene matematične naloge za 2. letnik - 2. del

Kotne funkcije

Vektorji

24.90 €

Rešene matematične naloge za 2. letnik - 3. del

Potence in koreni

Lastnosti funkcij

24.90 €

Rešene matematične naloge za 2. letnik - 4. del

Kvadratna funkcija

Kompleksna števila

24.90 €

Rešene matematične naloge za 2. letnik - komplet

vsebuje vse štiri knjige za 2. letnik

56.90 €

3. letnik

Rešene matematične naloge za 3. letnik - 1. del

Eksponentna funkcija

Logaritemska funkcija

24.90 €

Rešene matematične naloge za 3. letnik - 2. del

Polinomi

Racionalna funkcija

24.90 €

Rešene matematične naloge za 3. letnik - 3. del

Trigonometrija

24.90 €

Rešene matematične naloge za 3. letnik - 4. del

Stožnice

Metrična geometrija v ravnini

24.90 €

Rešene matematične naloge za 3. letnik - 5. del

Metrična geometrija v prostoru

24.90 €

Rešene matematične naloge za 3. letnik - komplet

vsebuje vseh pet knjig za 3. letnik

59.80 €

4. letnik

Rešene matematične naloge za 4. letnik - 1. del

Zaporedja

24.90 €

Rešene matematične naloge za 4. letnik - 2. del

Kombinatorika

Verjetnost

Limita funkcije

24.90 €

Rešene matematične naloge za 4. letnik - 3. del

Odvodi

Integrali

24.90 €

Rešene matematične naloge za 4. letnik - komplet

vsebuje vse tri knjige za 4. letnik

56.90 €

Podrobna vsebina poglavij

 • Formule
 • Naravna števila
 • Cela števila
 • Potence z naravnimi eksponenti
 • Izrazi
 • Preverjanje
 • Formule
 • Osnovni izrek o deljenju, kriteriji za deljivost
 • Najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj
 • Številski sestavi
 • Preverjanje
 • Formule
 • Izjave
 • Množice
 • Preverjanje
 • Formule
 • Računanje z ulomki
 • Algebrski ulomki
 • Potence s celimi eksponenti
 • Preverjanje
 • Formule
 • Kvadratni in kubični koren
 • Intervali
 • Linearne enačbe
 • Sistemi linearnih enačb z dvema neznankama
 • Sistemi linearnih enačb s tremi neznankami
 • Sklepni in procentni račun
 • Linearne neenačbe in sistemi linearnih neenačb
 • Absolutna vrednost
 • Obravnava linearnih enačb, linearnih neenačb in sistemov linearnih enačb
 • Preverjanje
 • Formule
 • Grupiranje in prikazovanje podatkov
 • Srednje vrednosti
 • Razpršenost
 • Preverjanje
 • Formule
 • Koordinatni sistem
 • Razdalja med dvema točkama v ravnini
 • Obseg in ploščina trikotnika
 • Lastnosti funkcij
 • Linearna funkcija
 • Enačba premice
 • Grafi funkcij z absolutnimi vrednostmi
 • Preverjanje
 • Formule
 • Osnovni geometrijski pojmi
 • Skladnost in merjenje
 • Vzporednost in pravokotnost, toge preslikave
 • Trikotnik
 • Štirikotniki in pravilni n – kotniki
 • Krožnica in krog
 • Podobnost
 • Podobnost v pravokotnem trikotniku
 • Preverjanje
 • Formule
 • Kotne funkcije ostrih kotov
 • Kotne funkcije poljubnih kotov
 • Preverjanje
 • Formule
 • Seštevanje in odštevanje vektorjev
 • Množenje vektorja s številom
 • Linearna kombinacija in linearna odvisnost vektorjev
 • Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
 • Skalarni produkt
 • Kosinusni izrek
 • Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 • Vektorski produkt, premice in ravnine v prostoru – izbirna vsebina
 • Preverjanje
 • Formule
 • Potence s celimi eksponenti
 • Kvadratni koren
 • Koreni poljubnih stopenj
 • Potence z racionalnimi eksponenti
 • Iracionalne enačbe
 • Preverjanje
 • Formule
 • Lastnosti funkcij
 • Transformacije funkcij
 • Potenčne in korenske funkcije
 • Inverzna funkcija
 • Preverjanje
 • Formule
 • Kvadratna funkcija
 • Ničle kvadratne funkcije
 • Kvadratna enačba
 • Parabola in premica, dve paraboli
 • Kvadratna neenačba
 • Preverjanje
 • Formule
 • Množica kompleksnih števil
 • Seštevanje, odštevanje in množenje kompleksnih števil
 • Konjugiranje, deljenje in absolutna vrednost kompleksnih števil
 • Kvadratna enačba in kompleksna števila
 • Polarni zapis kompleksnega števila – izbirna vsebina
 • Preverjanje
 • Formule
 • Eksponentna funkcija
 • Eksponentna enačba
 • Preverjanje
 • Formule
 • Pravila za računanje logaritmov
 • Logaritemska funkcija
 • Logaritemska enačba
 • Prehod k novi osnovi
 • Preverjanje
 • Formule
 • Polinomi
 • Operacije v množici polinomov
 • Ničle polinoma
 • Graf polinoma in reševanje neenačb višje stopnje
 • Metoda bisekcije
 • Preverjanje
 • Formule
 • Racionalna funkcija
 • Racionalne enačbe in neenačbe
 • Preverjanje
 • Formule
 • Kotne funkcije poljubnih kotov
 • Lastnosti in grafi kotnih funkcij
 • Adicijski izreki in posledice
 • Krožne funkcije
 • Trigonometrijske enačbe
 • Naklonski kot premice in kot med premicama
 • Preverjanje
 • Formule
 • Krožnica
 • Elipsa
 • Hiperbola
 • Parabola
 • Preverjanje
 • Formule
 • Pravokotnik in paralelogram
 • Trapez in deltoid
 • Trikotnik
 • Pravilni večkotniki
 • Krog
 • Preverjanje
 • Formule
 • Prizma
 • Piramida
 • Valj
 • Stožec
 • Krogla
 • Cavalierijevo pravilo, vrtenine
 • Preverjanje
 • Formule
 • Lastnosti zaporedij
 • Aritmetično zaporedje
 • Geometrijsko zaporedje
 • Limita zaporedja
 • Neskončne vrste
 • Popolna indukcija
 • Obrestni račun
 • Preverjanje
 • Formule
 • Osnovni izrek kombinatorike
 • Permutacije in variacije
 • Kombinacije
 • Binomski izrek
 • Preverjanje
 • Formule
 • Računanje verjetnosti
 • Pogojna verjetnost
 • Zaporedje poskusov
 • Dvofazni poskusi
 • Preverjanje
 • Formule
 • Računanje s funkcijami
 • Zveznost funkcije
 • Limita funkcije
 • Preverjanje
 • Formule
 • Pravila za odvajanje
 • Tangente, normale, koti
 • Naraščanje, padanje, ekstremi funkcij, drugi odvod in njegov pomen
 • Ekstremalni problemi
 • Diferencial, aproksimacija z odvodom
 • Preverjanje
 • Formule
 • Nedoločeni integral
 • Uvedba nove spremenljivke in integracija po delih (per partes)
 • Določeni integral in ploščina
 • Prostornine rotacijskih teles
 • Preverjanje

Prelistaj knjige

Klikni na knjigo, ki jo želiš pogledati in odprlo se ti bo nekaj naključno izbranih strani iz knjige.

1. letnik

Shelf Wood

2. letnik

Shelf Wood

3. letnik

Shelf Wood

4. letnik

Shelf Wood

Knjige so primerne zate, če...

Znanstveno je dokazano, da je pri vsaki stvari talenta manj kot 10%. Vse ostalo je trdo delo in vaja. To velja tudi za matematiko. 

Zdaj pa hitro nabavi knjige, da boš zvezda pri urah matematike. Jaz verjamem, da zmoreš.

Scroll to Top