POKLICNA MATURA

Rešena pola – spomladanski rok 2015

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

DOSTOP ZA MATURANTE

LIMITA FUNKCIJE

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • pravila za računanje z limitami
 • limite racionalnih funkcij
 • limite korenskih funkcij
 • limite eksponentnih funkcij
 • limite kotnih funkcij
17 rešenih nalog (81 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge:)

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

TRIGONOMETRIJA

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • računati s kotnimi funkcijami poljubnih kotov
 • lastnosti in risanje grafov kotnih funkcij
 • adicijski izreki
 • pretvarjanje vsote v produkt in obratno
 • krožne funkcije
 • trigonometrijske enačbe
 • naklonski kot premice in kot med premicama
formule

Klikni na sliko in poglej formule 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN FORMULE TI POŠLJEM NA MAIL:)

SKLEPNI IN PROCENTNI RAČUN

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • premo sorazmerje
 • obratno sorazmerje
 • računati z odstotki
 • izračunati delež, osnovo in relativni delež
63 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

LASTNOSTI FUNKCIJ

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • določiti definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije
 • izračunati ničle in začetno vrednost
 • določiti intervale naraščanja/padanja
 • določiti intervale, na katerih je funkcija pozitivna/negativna
 • določiti sodost/lihost funkcije
 • ugotoviti ali je funkcija injektivna, surjektivna, bijektivna
 • določiti omejenost funkcije
formule

Klikni na sliko in poglej formule 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

SPLOŠNA MATURA - VIŠJI NIVO

Rešena pola za višji nivo – spomladanski rok 2015

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

DOSTOP ZA MATURANTE

POTENCE Z RACIONALNIMI EKSPONENTI

Za računanje s POTENCAMI Z RACIONALNIMI EKSPONENTI veljajo enaka pravila kot za računanje s potencami s celimi eksponenti.

 • pri množenju osnovo prepišemo, eksponente pa seštejemo
 • pri deljenju osnovo prepišemo, eksponente pa odštejemo
 • pri potenciranju eksponente množimo
21 rešenih nalog (86 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

RACIONALNA FUNKCIJA - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Racionalna funkcija
 • Racionalne enačbe in neenačbe
54 strani (61 nalog)

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)

POGOJNA VERJETNOST

POGOJNA VERJETNOST je verjetnost, da se zgodi dogodek B, pod pogojem, da se je zgodil nek drug dogodek A.

REŠITEV NALOGE: Vemo, da je padlo sodo število pik, torej 2, 4 ali 6 pik. Zanima nas verjetnost, da so padle 4 pike, kar je ena možnost od treh. Rešitev je 1/3.

 

14 rešenih nalog (39 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

RAČUNANJE Z ULOMKI

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • zapisati nasprotni in obratni ulomek danega ulomka
 • ulomke razširiti na najmanjši skupni imenovalec
 • okrajšati ulomke
 • racionalna števila urediti po velikosti
 • predstaviti ulomke na številski premici
 • seštevati, odštevati, množiti in deliti ulomke
 • reševati besedilne naloge
 • zapisati ulomke z decimalnim številom
 • zapisati decimalna števila in periodična decimalna števila z ulomki
43 rešenih nalog (125 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

KOMBINATORIKA - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Osnovni izrek kombinatorike
 • Permutacije in variacije
 • Kombinacije
 • Binomski izrek
40 strani (89 nalog)

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)

SKALARNI PRODUKT

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • skalarni produkt vektorjev
 • pravokotna projekcija enega vektorja na drugega
 • dolžina vektorja
 • kot med vektorjema
34 rešenih nalog (47 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

IZJAVE IN MNOŽICE - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Izjave
 • Množice
 • Preverjanje
28 strani, 46 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)

METRIČNA GEOMETRIJA V RAVNINI

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • enote za merjenje ploščine in pretvarjanje med njimi
 • računati obsege likov ter dolžino krožnega loka
 • računati ploščino paralelograma, trikotnika, trapeza, deltoida, kroga, krožnega odseka in krožnega izseka
 • uporabljati sinusni izrek in kosinusni izrek
 • iz ustreznih podatkov izračunati ploščino, stranico, kot, obseg, višino, polmer očrtanega in včrtanega kroga
formule

Klikni na sliko in poglej formule 🙂

ARITMETIČNO ZAPOREDJE

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • definicijo aritmetičnega zaporedja
 • poiskati in zapisati zvezo med členi zaporedja
 • zapisati n – ti člen zaporedja
 • izračunati vsoto n členov zaporedja
 • rešiti besedilne naloge
61 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

POLINOMI

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • osnovno definicijo polinoma
 • zapisati stopnjo, vodilni koeficient, vodilni člen in prosti člen polinoma
 • zapisati vrednost polinoma, če je dan x
 • zapisati enačbo polinoma ob ustreznih podatkih
28 rešenih nalog (41 različnih primerov)

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

KOTNE FUNKCIJE OSTRIH KOTOV

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • načrtati kot, če je dana kotna funkcija tega kota
 • poenostaviti izraze z uporabo zvez med kotnimi funkcijami
 • izračunati vrednosti preostalih kotnih funkcij, če je dana ena od njih
 • zapisati in uporabiti kotne funkcije v pravokotnem trikotniku
 • uporabiti kotne funkcije v geometrijskih nalogah, ko je potrebno izračunati kot ali stranico
61 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

NAJMANJŠI SKUPNI VEČKRATNIK IN NAJVEČJI SKUPNI DELITELJ

skupni delitelj

NAJVEČJI SKUPNI DELITELJ števil a in b je največje število, ki deli a in b. Označimo ga z D (a, b).

NAJMANJŠI SKUPNI VEČKRATNIK števil a in b je najmanjše število, ki je deljivo z  a in b. Označimo ga z v (a, b).

Največji skupni delitelj dobimo tako, da pri obeh številih poiščemo skupne osnove in pri vsaki skupni osnovi uporabimo manjšo potenco. Najmanjši skupni večkratnik dobimo tako, da pri obeh številih uporabimo vse različne osnove in največje potence.

8 rešenih zgledov

Klikni na sliko in poglej 🙂

NARAVNA IN CELA ŠTEVILA - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Naravna števila
 • Cela števila
 • Potence z naravnimi eksponenti
 • Izrazi
 • Preverjanje
60 strani, 103 naloge

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)

NARAVNA ŠTEVILA

KAJ MORAŠ ZNATI:
 • seštevati, odštevati in množiti naravna števila
 • zapisati izraz po besedilu
 • izpostaviti skupni faktor
 • poenostaviti izraze s spremenljivkami
 • izračunati vrednost izraza pri danih vrednostih spremenljivk
 • besedilne naloge
24 rešenih nalog

Klikni na sliko in poglej naloge 🙂

NAROČI DOSTOP DO VSEH REŠENIH NALOG NA STRANI:)

GEOMETRIJA V RAVNINI - DELOVNI ZVEZEK

VSEBINA:
 • Osnovni geometrijski pojmi
 • Skladnost in merjenje
 • Vzporednost in pravokotnost, toge preslikave
 • Trikotnik
 • Štirikotniki in pravilni n – kotniki
 • Krožnica in krog
 • Podobnost
 • Podobnost v pravokotnem trikotniku
 • Preverjanje
101 strani, 197 nalog

Klikni na sliko in poglej delovni zvezek 🙂

PRIJAVI SE NA NOVIČKE IN DELOVNI ZVEZEK TI POŠLJEM NA MAIL:)