ZAPISKI ZA 7. RAZRED

Računanje dela celote

Če imaš dano celoto (100%) lahko izračunaš del celote na tri načine:

 • z ulomkom
 • s sklepanjem
 • s “križnim računom”

V zadnjem času sem velikokrat slišala, da nekateri učitelji ne dovolijo več uporabe križnega računa🤦‍♀️, zato sem razlago usmerila predvsem v prva dva načina.

V zapiskih najdeš nekaj rešenih nalog s pomočjo katerih se lahko naučiš kako izračunaš del celote.

Še več nalog za vajo in razlage kako izračunaš odstotek, kako izračunaš celoto, če imaš dan njen del ter vse o prikazovanju podatkov in računanju aritmetične sredine najdeš v knjigi Rešene matematične naloge za 7. razred – 2. del, v kateri je kar 304 rešenih nalog iz poglavij

 • Računanje z ulomki
 • Podatki in odstotki

Vrste trikotnikov

Vrste trikotnikov glede na dolžine stranic:

 • raznostranični: vse tri stranice so različno dolge
 • enakokraki: dve stranici sta enako dolgi (kraka)
 • enakostranični: vse tri stranice so enako dolge

Vrste trikotnikov glede na velikosti kotov: 

 • ostrokotni: vsi notranji koti so ostri
 • topokotni: en notranji kot je topi
 • pravokotni: en notranji kot je pravi

Še več nalog in dodatnih vaj najdeš v knjigi in učilnici. Razloženo je: 

 • označevanje trikotnika, 
 • kako računamo neznane notranje in zunanje kote v trikotniku,
 • načrtovanje trikotnikov, če so dane vse tri stranice,
 • načrtovanje trikotnikov, če sta dani stranici in kot, ki leži med njima,
 • načrtovanje trikotnikov, če je dana stranica in kota, ki ležita ob njej,
 • načrtovanje trikotnikov, če sta dani dve stranici in kot, ki leži daljši stranici nasproti,
 • višine trikotnika in višinska točka
 • kako trikotniku očrtamo in včrtamo krožnico
 • težiščnice in težišče trikotnika.

Ker verjamem, da zmoreš.💙 Včasih je potrebno samo malce pomoči in spodbude. 

Načrtovanje kotov s šestilom

Te zanima kako načrtamo kote 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° in 135° samo s šestilom in ravnilom (brez geotrikotnika)? Hitro odpri zapiske in poglej 🙂

Če te zanima kako narišemo simetralo kota, najdeš navodila TUKAJ>>

Še več nalog in dodatnih vaj najdeš v knjigi in učilnici. Razloženo je: 

 • zrcaljenje čez premico, 
 • zrcaljenje čez točko,
 • vzporedni premik in zasuk,
 • kaj je simetrala daljice in kako jo narišeš,
 • kaj je simetrala kota in kako jo narišeš,
 • kako načrtaš kote s šestilom,
 • kaj sta sovršna kota in kaj sokota,
 • kako računamo s koti z vzporednimi kraki.

Ker verjamem, da zmoreš.💙 Včasih je potrebno samo malce pomoči in spodbude. 

Zrcaljenje čez premico in čez točko

Zrcaljenje čez premico je preslikava, ki točko A preslika v točko A’ pravokotno čez premico.

Zrcaljenje čez točko S je preslikava, ki točko A preslika v točko A’ tako, da točki A in A’ ležita na isti premici in točka S razpolavlja daljico AA’.

V zapiskih najdeš 14 rešenih nalog iz katerih se lahko naučiš prezrcaliti točko, daljico, premico, kot in trikotnik čez premico. Prav tako so rešeni zgledi iz zrcaljenja točke, daljice, premice, kota, trikotnika in kroga čez točko.

Preslikave

Pravila in primeri nalog iz poglavij: zrcaljenje čez premico, zrcaljenje čez točko, vzporedni premik in zasuk, simetrala daljice, simetrala kota, sovršna kota in sokota, koti z vzporednimi kraki.

Kaj so ulomki in katere so najpogostejše napake pri računanju z njimi

Ulomki so zelo pomembna snov pri učenju matematike. Čeprav jih vsakodnevno uporabljamo, raziskave kažejo, da je to za učence zelo zahtevna snov. 

Z ulomki se prvič srečajo že v 4. razredu, temeljiteje pa jih obravnavajo v 7. razredu.  Ob koncu 7. razreda se od učencev pričakuje, da znajo računati z ulomki ter rešiti besedilne naloge, povezane z operacijami z ulomki.

Kako določamo večkratnike in delitelje naravnih števil

Večkratnike naravnega števila dobimo tako, da število množimo z zaporednimi naravnimi števili (1, 2, 3, …). Vsako število ima neskončno večkratnikov.

Če želimo zapisati večkratnike števila 4, potem število 4 množimo z 1, nato z 2, nato s 3 in tako naprej. Dobimo: 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, …

Delitelji danega števila so pa vsa števila, pri katerih se v množici naravnih števil deljenje izide. 

Na primer: 3 je delitelj števila 12, ker pri deljenju števila 12 s številom 3 ni ostanka. 5 pa ni delitelj števila 12, ker če delimo 12 s številom 5, dobimo ostanek 2. 

Vsi delitelji števila 12 so: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Kako pa veš, s katerimi števili je deljivo določeno število? Lahko poskušaš deliti ali pa se naučiš pravila za deljivost. 

Pravila za deljivost: 

 • 2: zadnja števka je 0, 2, 4, 6 ali 8
 • 3: vsota števk je deljiva s 3 (pri številu 117 je vsota števk 1+1+7=9, torej je število deljivo s 3, pri številu 115 pa je vsota števk 1+1+5=7, torej število ni deljivo s 3)
 • 4: dvomestni konec je deljiv s 4 (število se konča z 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28 itd.)
 • 5: zadnja števka je 0 ali 5
 • 6: število je deljivo z 2 in s 3 hkrati (na koncu ima 0, 2, 4, 6, 8 hkrati pa je njegova vsota števk deljiva s 3)
 • 9: vsota števk je deljiva z 9
 • 10: število ima na koncu 0
 • 25: število se konča z 00, 25, 50 ali 75
 • 100: število se konča z 00

Ker verjamem, da zmoreš.💙 Včasih je potrebno samo malce pomoči in spodbude. 

Scroll to Top

samo še do 15.7. lahko naročiš

Komplete knjig

Dan
Ura
Min
Sec

po znižani ceni