9. RAZRED

SORAZMERJE IN PODOBNOST

FUNKCIJA

  Številska premica in koordinatni sistem
  Odvisnost dveh količin; funkcija
  Linearna funkcija
  Graf linearne funkcije
  Enačba premice
  Presečišče premice s koordinatnima osema in presečišče dveh premic
  Sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama
  PREVERJANJE
  DODATNE NALOGE

OBDELAVA PODATKOV