6. RAZRED

ENAČBE IN NEENAČBE

  Izjave
  Enačbe
  Neenačbe
  PREVERJANJE
  DELOVNI ZVEZEK

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI

  Osnovni geometrijski pojmi
  Odnosi med geometrijskimi elementi v ravnini
  Razdalja med točkama in skladnost daljic
  Razdalja med točko in premico ter razdalja med vzporednicama
  PREVERJANJE
  DELOVNI ZVEZEK

KOTI IN MERJENJE KOTOV

  Kot in označevanje kota
  Merjenje in načrtovanje kotov
  Velikost in vrste kotov
  Skladnost kotov, grafično seštevanje in odštevanje kotov
  Računanje s koti
  Časovne enote in računanje z njimi
  PREVERJANJE
  DELOVNI ZVEZEK

KROŽNICA IN KROG

  Krožnica in krog
  Medsebojna lega krožnic
  Krožnica in premica
  Središčni kot, krožni lok in krožni izsek
  PREVERJANJE
  DELOVNI ZVEZEK

OBSEG, PLOŠČINA, POVRŠINA IN PROSTORNINA

  Dolžinske enote in merjenje obsega
  Obseg pravokotnika in kvadrata
  Ploščinske enote in merjenje ploščine
  Ploščina pravokotnika in kvadrata
  Površina kvadra in kocke
  Prostorninske enote in merjenje prostornine
  Prostornina kvadra in kocke
  Enote za merjenje mase
  PREVERJANJE
  DELOVNI ZVEZEK

VZORCI IN ZAPOREDJA, OBDELAVA PODATKOV

  Vzorci
  Zaporedja
  Zbiranje in urejanje podatkov
  Prikazovanje podatkov
  PREVERJANJE
  DELOVNI ZVEZEK